Mediation

In alle relaties komen conflicten of meningsverschillen voor. Ook op het werk. Dit kan gaan over verantwoordelijkheden, ethiek, functioneren of samenwerking. Indien zo’n conflict escaleert, kunnen er flinke spanningen ontstaan op de werkvloer. Soms leidt dit zelfs tot lichamelijke of psychische klachten.

De Cerchio Groep Nederland heeft specialisten in huis die in dergelijke situaties adviseren en bemiddelen. Zo kunt u verzuim voorkomen (preventief) of beheersbaar houden (curatief). Wij bieden ondersteuning bij het oplossen van een arbeidsconflict door de inzet van een onafhankelijk en neutraal bemiddelaar (mediator). Ook geven wij advies en voorlichting over het voorkomen van conflicten. Wij streven er naar eventuele conflictsituaties zo op te lossen dat het resultaat voor beide partijen acceptabel is. Tijdens het mediationtraject kunnen de partijen zich desgewenst laten bijstaan door een extern adviseur (bijvoorbeeld een belastingadviseur).

Het bereikte onderhandelingsresultaat wordt door de mediator omschreven in een vaststellingsovereenkomst en getoetst op haalbaarheid. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. Indien gewenst is ook een tussentijdse verslaglegging mogelijk.

Indien beide partijen het niet op alle punten eens zijn geworden, wordt de gedeeltelijke overeenkomst toch opgesteld. Zo kan de reguliere procedure beperkt blijven tot de resterende geschilpunten. Over de verdere behandeling daarvan maken de partijen dan aparte afspraken.