Arbeidskundig advies

Door jarenlange ervaring weten wij binnen Cerchio Groep Nederland hoe wij de begrippen (werk)belasting en belastbaarheid moeten interpreteren en in de praktijk kunnen toepassen. Hierbij wordt in veel gevallen de aanwezige informatie van bv. de medisch adviseur, de bedrijfsarts en/of het UWV als vertrekpunt genomen.

Door middel van een werkplek-onderzoek brengen we het takenpakket en de  specifieke belasting in kaart. Op basis van
de belastbaarheidgegevens enerzijds en de uitkomsten van het onderzoek naar de functiebelasting anderzijds, stellen we tot slot vast of het werk al dan niet passend is en of de desbetreffende functie passend te maken is door technische voorzieningen of door het herschikken van taken.

Ook het maken van een gefundeerde en reële inschatting van een zogenaamde ‘would-be’-situatie is bij ons in goede handen.

Mocht de kans op arbeidsparticipatie worden vergroot door een technische aanpassing van de werkplek of door een vervoers-voorziening, dan kunnen wij, op verzoek van de opdrachtgever, de aanvraagprocedure voor vergoeding van de kosten bij de desbetreffende instanties (UWV, Sociale Dienst e.d.) ondersteunen. Ook bij de implementatie van dergelijke voorzieningen zetten wij onze deskundigheid graag in.

 

Voor cliënten die op praktische gronden niet in hun eigen functie terug kunnen keren en voor wie ook geen ander passend werk beschikbaar is, kunnen we een reïntegratietraject uitzetten naar een ander beroep.